پویش افتتاح

                                  افتتاح و نوسازی میدان زید در قالب پویش افتتاح