پویش افتتاح

افتتاح سه بوستان محله ای در قالب  پویش افتتاح

باحضور مسئولین عالی رتبه شهرستان بم ،شهردار ،معاونین و مدیران واحدهای شهرداری سه بوستان محله ای در سطح شهر بم افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفتند.بوستان گل مریم در کوچه 18 خیابان پروین اعتصامی ،بوستان نوروز در کوچه بهداشت و بوستان نرگس در خیابان شهدای انتظامی...

لازم به ذکر است بوستان نوروز به جهت تقدیرو تشکر از زحمات پاکبانان شریف  توسط یکی از پاکبانان محترم مورد افتتاح

قرار گر فت.

 

                                                              

گزارش تصویری از افتتاح  بوستان محله گل مریم واقع در کوچه 18 پروین اعتصامی

                                                                

                                                               

گزارش تصویری از افتتاح بوستان محله نوروز