شهرداری بم در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی از دستگاههای شهربازی از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا مقتضی است اسناد مزایده را از لینک زیر دانلود و  نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت راس موعد مقرر اقدام نمائید.

دانلود اسناد مزایده